znalec

 

Jsem psycholožka a soudní znalec v oborech školství a kultura, odvětví psychologie, specializace hendikepovaní a služby, odvětví sociální služby. Nabízím zpracování znaleckých posudků, ať již pro soukromé osoby, advokáty, státní orgány, soudy či jiné instituce.

Byla jsem jmenována předsedou Krajského soudu v Brně roku 2012, jsem zapsána v seznamu soudních znalců, vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Jsem také členkou Asociace forenzních psychologů.

Pracuji v Brně, ve výjimečných případech dle domluvy i jinde.

Kontakt:

Mgr. Petra Štarková
Soukromá psychologická praxe
Veselá 199/5
602 00 Brno
e-mail: petra.starkova@gmail.com
telefon: 608405071
mail: petra.starkova@gmail.com (přednostně prosím pište maily nebo SMS, telefony nemohu někdy brát)

Bližsí informace o mých službách najdete na webu Psycholozkavbrne.cz
Vzdělání

 • Univerzita Palackého, jednooborová psychologie
 • Kurz krizové intervence pro pracovníky linek důvěry /RIAPS/
 • Vzdělávání pro odborné pracovníky projektu EQUAL
 • a další…

Praxe

 • Pedagogicko-psychologická poradna Brno – psycholog
 • Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka – psycholog
 • Modrá linka, linka důvěry pro děti a mládež – pracovník linky důvěry
 • Nadační fond Tomáš – člen odborné posuzovací komise
 • EU projekt EQUAL /Integrace sociálně znevýhodněných osob na trhu práce/ – psycholog
 • EU projekt Magnet – Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené – psycholog

 

Publikace

Publikuji odborné a populárně naučné články v časopisech Psychologie Dnes, Sociální služby a dalších – podrobněji viz www.petrastarkova.cz.

 

Kdo může požádat o znalecký posudek?

 • advokátní kancelář
 • soud
 • státní či nestátní zařízení
 • soukromá osoba, firma, organizace
 • kriminální policie

 

Kdy a jak Vám znalecký posudek může pomoci?

 • spor čí stížnost na zařízení sociálních služeb /ústavy sociální péče, domovy důchodců…/
 • jakékoliv soudní jednání týkající se osoby s handicapem, ať už na místě svědka, viníka či poškozeného
 • svěření dítěte do porozvodové péče
 • a mnoho dalších

 

O znalecké činnosti

Činnost znalců je v ČR upravena zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, provedeným vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Pro účely dokazování v občanském soudním řízení je úprava provedena zejména v ust. § 127 a 127a občanského soudního řádu.

Pro účely občanského soudního řízení může být znalecký posudek vypracován, jestliže rozhodnutí soudu závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí. Znalec může být ustanoven přímo soudem, po nedávné novelizaci občanského soudního řádu však může být v rámci občanského soudního řízení znalecký posudek předložen přímo účastníkem řízení, pokud má zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku.

Znalce jmenuje pro jednotlivé obory ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu. Jmenovat znalcem (tlumočníkem) lze toho, kdo je občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu, bezúhonný, nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností znalce, má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit, má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že znaleckou činnost může řádně vykonávat a se jmenováním souhlasí. Při jmenování skládá znalec slib následujícího znění: Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl.

Znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení.

Znalec nesmí podat posudek, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti.

Znalec má za podání posudku právo na odměnu a náhradu nákladů, je-li znalecký posudek (tlumočnický úkon) zadán orgánem veřejné moci, řídí se odměna ustanoveními vyhlášky č. 37/1967 Sb.